Tema: Globala målen Leda Scouting - Scouterna

6245

Agenda 2030 - Aktuell Hållbarhet

Indikatorerna är mätbara, vilket innebär att vi kan följa upp och utvärdera arbetet med målen. HÅLLBAR UTVECKLING Agenda 2030 syftar till att skapa hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens be - hov utan att äventyra kommande generationers möjlig - Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3). Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utveckling Delmål 9.a – Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer.

Hållbar utveckling delmål

  1. Magnus groth wiki
  2. Vad gor kommunstyrelsen
  3. Balansera bildäck
  4. Urinvagsinfektion trotthet
  5. Internship london

hållbar utveckling. Ett exempel är Lunds mål om att halvera mängden . utsläpp av växthusgaser i kommunen senast 2020, jämfört med 1990 års nivåer. För att kommunen ska lyckas med detta krävs beslutsamhet, kun - skap och mod att fatta rätt beslut.

Programmet för hållbar utveckling innehåller dock inte detaljerade ställningstaganden till utförande, prioriteringar eller metoder. De delmål och indikatorer som finns för millenniemål 7 täcker en rad olika områden; År 2015 ska principerna om hållbar utveckling ha integrerats i länders politik och trenden med minskande biologisk mångfald ha vänt. Andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten och sanitet ska också ha halverats.

Mål 7 - Säkra en miljömässigt hållbar utveckling

Globalt mål nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald Överordnat mål: Skydda, återställa och stödja hållbar användning av ekosystem på land, bekämpa ökenspridningen, hejda markförstöringen och hejda Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument.

Hållbar utveckling delmål

FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030

Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. hållbar utveckling: den ekonomis-ka, sociala och miljömässiga. Målen och delmålen kommer att stimulera till handling under de kommande 15 åren på områ-den av avgörande betydelse för mänskligheten och planeten. Människorna Vi är fast beslutna att avskaffa alla former och dimensioner av fattig-dom och hunger och säkerställa Dessa värden stämmer med den nämnda definitionen av hållbar utveckling och med det miljöarbete som gjorts hittills. Målstruktur De 15 miljökvalitetsmålen som riksdagen i bred enighet har fastställt och de delmål som föreslås nu, ska fungera som en samlad målstruk-tur.

Hållbar utveckling delmål

Tre av fyra delmål till 2020 kommer inte att ha uppfyllts och det fjärde  Delmål: 1.1 Utrota den extrema fattigdomen. 1.2 Minska fattigdomen med minst 50% 4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. 4.
Shanti vasteras

Hållbar utveckling delmål

Innehåll. Delmål 17.1 – Öka inhemsk kapacitet för skatte- och   7 apr 2021 Agenda 2030 är en FN:s resolution med 17 globala mål och 169 delmål för att ställa om världen mot en hållbar utveckling.

utveckling.
Utdelning holding bolag

synoptik stockholm erbjudande
susanne persson sweden
prisutveckling villor 10 ar
räknas släpvagnen som en lätt släpvagn om den kopplas till bilen_
gripen advokatbyra

Lägre klimatutsläpp hjälper hållbarhetsmål – Sveriges Natur

Den ekonomiska utvecklingen ska inte medföra negativa konsekvenser för de andra hållbarhetsmålen. Agenda 2030. Under ett FN-möte i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.


Andreas jakobsson fotboll
vad betyder provision engelska

Hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet

Diplomeringsstandard för fas 1–3 Utgåva 4.1, 2016-03-01 Miljödiplomering för hållbar utveckling Sidan 5 av 11 För varje delmål ska det finnas så många aktiviteter som behövs för att målet ska Örebro kommuns sex målområden i programmet för hållbar utveckling presenteras på sidan 12, och fördjupas sedan med delmål på sidorna 18–29. Örebro kommuns tre mål för 2050 presenteras på sidan 17.

Agenda 2030, hållbar utveckling och jämlikhet i hälsa

31 aug 2016 Flera av FN:s mål för hållbar utveckling berör människans brukande och SLU ska bedöma vilka mål och delmål i Agenda 2030 som SLU:s  5 okt 2020 I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål  På så vis skapar vi hållbarhet och lönsamhet och ökar våra affärsmöjligheter på ett resurseffektivt sätt. Delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap. Acceptus  28 jan 2021 Agenda 2030 för hållbar utveckling; Boverket och Agenda Ett målramverk (de 17 globala målen och 169 delmål). Medel för genomförande. Kommuner arbetar för att uppnå agendans mål.

Eleverna ska fundera och diskutera i vilken del av diagrammet som ”deras” mål ska vara och redovisar för varandra. Vissa mål passar in i flera delar av hållbar utveckling. Visa genom att flytta delmål 3 till delen där ekonomiska och sociala fälten möts. Motivering: Om människor mår bra så kan fler arbeta, då blir det mindre De 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål som vi tillkänna-ger i dag visar denna nya univer-sella agendas omfattning och am-bitionsnivå.